AIG Özel Şartlar

“ AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru Formu’ nda adı geçen Sigortalı (sigortalılar) için (siz ya da sizin) sadece yurtdışında geçerli olmak üzere sağlamaktadır.”

 

Bölüm A: Tanımlar

 

Acil Diş Tedavisi : Ani olarak seyahatte başlayan ve önceden var olan durum sonucu ortaya çıkmadığı doktor raporuyla belgelenmiş olan poliçe ile teminat altına alınmış doğal diş tedavileri anlamına gelir.

 

Acil Durumda Nakil : Poliçe süresi sırasında ilk defa tanı almış ve belirti veren bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ani olarak ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi ve cerrahi bakım gerektiren sigortalının en yakın hastaneye nakli veya en yakın yerel bir hastanede tedavi gördükten sonra sigortanın coğrafi sınırı dahilindeki bir yere nakli anlamına gelir.

 

Travel Guard Asist : American International Asistance Service Inc. anlamına gelmektedir.

 

Anlaşmalı Geri Dönüş Tarihi : Seyahat sigortası üzerinde yer alan dönüş tarihi anlamına gelmektedir.

 

Anlaşmalı Hareket Tarihi : Seyahat sigortası üzerinde yer alan gidiş tarihi anlamına gelmektedir.

 

Bagaj : Havayolunun kontrol ettiği ve emanetinde bulundurduğu yolculara ait eşya anlamına gelir.

 

1. Derece Aile Yakını : Sigortalının Türkiye’de ikamet eden resmi eşi, öz anne, öz baba, öz kardeş ve çocuklarıdır.

 

Biz, Bize, Bizim :  AIG SİGORTA A.Ş anlamına gelir.

 

Ciddi Yaralanma ya da Hastalık : Bir doktor tarafından yaşamınız için tehlikeli olduğu öngörülen bir yaralanma ya da hastalık anlamına gelmektedir.

 

Daimi İkametgahı Olan İl: Sizin poliçe düzenlenirken daimi ikamet ettiğniz veya üç aydan uzun süre geçici olarak ikamet ettiğiniz şehirdir.

 

Doktor : Diploması olan ve Diploma şartlarına göre hareket eden hekim anlamına gelmektedir.

Bakımı yapan doktor, tedavisini yaptığı sigortalının eşi, çocukları, kardeşleri veya anne ile babası olamaz.

 

Edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu :  Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarında yer alan Edinilmiş Yetersiz Bağışıklık Sistemi Sendromu, HIV (İnsan Bağışıklık yetmezliği virüsü), ansefalopati (bunama), HIV Tükenme Sendromu, ve ARC (AIDS İlişkili Koşul) ile ilgili tüm yorum, tanı ve tanımlamalardır.

 

Eğitim Kurumu : Sigortalının full time öğrenci olarak kayıtlı olduğu eğitim hizmeti için gerekli tüm lisans ve ehliyete sahip, bünyesinde yeterli kalite ve eğitime sahip öğretmenleri barındıran eğitim kurumudur.

 

Ekipman Arızası : Toplu taşıma aracının ekipmanlarında önceden bilinmeyen ani bir arızanın normal seyahati geciktirmesi durumu.

 

Eş :  Sizin ile aynı adreste ikamet eden resmi karınız ya da kocanız anlamına gelir.

 

Grev ve Lokavt : Taşıyıcının tarifeli hareketini ve varışını engelleyen, işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına ve/veya işveren hareketleridir.

 

Gün : 24 ardışık saatlik zaman anlamına gelir.

 

Hastane : Aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

      Geçerli bir lisansı bulunan kuruluş (eğer kanunlarca böyle isteniyorsa),

      Öncelikle hasta ya da yaralı kişilerin bakım ve tedavisi ile uğraşan bir kuruluş,

      Her zaman bir ya da daha fazla doktoru bulunan kuruluş,

      24 saat bakım hizmeti veren ve her zaman nöbette kalan en az bir profesyonel hasta bakıcısı bulunan kuruluş,

      Ya kendi tesislerinde ya da önceden düzenlenmiş bir şekilde hastaneye sağlanan tesislerde teşhis ve cerrahi olanakları bulunan kuruluş,

      Arızi durumlar haricinde, yaşlılar için açılmış bir klinik ya da bakımevi olmayan ya da uyuşturucu ve/veya alkol tedavi merkezi olmayan bir kuruluş.

 

Hastalık : Bu sigorta poliçesi yürürlükte iken ortaya çıkan ve Doktor tarafından tedavisini gerektiren bir hastalık anlamına gelmektedir.

 

Kara/Deniz Düzenlemeleri : Bir tur operatörü, seyahat acentesi, gemi şirketi ya da başka bir organizasyon tarafından düzenlenen ve bedeli önceden ödenmiş programlı bir tur, seyahat ya da sefer anlamına gelmektedir.

 

Kaza :  Sigorta süresi içerisinde, harici, aşırı ve açıkça görülür bir şekilde, Sigortalı Kişi’nin maruz kaldığı ani, öngörülemeyen, kontrol edilemeyen ve beklenmedik fiziksel bir olay anlamına gelir.

 

Kötü Hava : Biletli toplu taşıma aracının programlanmış varış ve hareket tarihini geciktiren ilgili kuruluş tarafından onaylanmış kötü hava koşulları.

 

Makul ve Mutad Giderler : Sizin tedaviniz için gerekli olan tedavi, ilaç ve servis giderleridir. Giderlerin meydana geldiği yerdeki benzer tedavi, ilaç ve tıbbi servis normal ücret ve masrafları ile sınırlandırılmıştır.

 

Menfaattar : Sigortalı’nın veraset ilamında yer alacak kişi/kişiler anlamına gelir.

 

Muafiyet : Poliçe Teminat Limitleri’nde belirtilen ve teminat  ödemelerindeki sigortalı katılım payı ve/ veya sigortalı tarafından ödenen günlerin sayısı ya da masrafların miktarı anlamına gelir.

 

Önceden Var Olan Durum : Doktor tarafından poliçe yürürlük tarihinden önceki iki yıl içinde tavsiye edilen ya da verilen tıbbi bakım tedavi ya da öneriler ile, poliçe yürürlük tarihinden önceki beş yıl içinde gerekli olan hastane bakımı ya da cerrahi müdahaledir.

 

Savaş : İlan edilmiş ya da edilmemiş, ekonomik, coğrafik, milliyetçi, politik, ırksal, dinsel ya da diğer sonuçlara ulaşmak için herhangi bir egemen millet tarafından askeri güç kullanımını da içeren savaş ya da savaş benzeri faaliyetler anlamına gelir.

 

Seyahat : Kara/Deniz Düzenlemeleri olan uçak seferleri de dahil olmak üzere kara/deniz programlarıdır. Bir seyahat, bağlantılı uçuş seferleri ve kara/deniz programları arasında geçen zamanı kapsamaz.

 

Seyahate Çıkılmasının Engellenmesi : Sigortalının ya da 1.ci derece aile yakınının herhangi bir hayati tehlike taşıyan hastalık, yaralanma ya da ölümü ile ilgili olarak, seyahatin iptal etmesini gerekli kılan duruma ispat teşkil edecek tıbbi doktor raporu beraberinde ortaya çıkan seyahatin iptali durumudur.

 

Seyahate Devam Edememe Hali : Sigortalının ya da 1.ci derece aile yakınının hayati tehlike taşıyan hastalığı ya da ölümü sonucu, bir doktorun, durumun ciddiyetine binaen, sizin Tıbbi Gereklilik yüzünden seyahatinizi yarıda kesme tavsiyesidir. Sizin bir doktorun direkt bakım ve müdahalesi altında olmanız gerekir.

 

Sigortacı : Bu sigorta poliçesinin tanzim edildiği ülkede tescil edilip işletme ruhsatı almış Sigorta Şirketi olan AIG Sigorta A.Ş.’dir.

 

Sigortalı : Kendisinin veya sigorta ettirenin sigorta başvurusunda bulunarak lehine sigorta poliçesi tanzim edilen daimi ikametgahı Türkiye’de olan en az 2 ve en fazla 70 yaşındaki kişi anlamına gelir.

 

Sigortanın Coğrafi Sınırı :  İş bu sigorta poliçesi sigortalının Türkiye Gümrük kapısından çıktığı anda başlar ve yurt dışında bulunduğu seyahati süresince geçerli olacak olup, sigortalının Türkiye Gümrük kapısından giriş yaptığı anda sona erecektir. (Afganistan, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti hariç)

 

Sigorta Dönemi : Sigorta poliçesinin düzenlenerek sigortalıya veya sigorta ettirene ibraz edilmesine müteakip primin ödendiği an ile sigorta poliçesinde belirtilen poliçe bitiş tarihi arasındaki süredir.

 

Sigorta Ettiren : Bu sigorta poliçesi için başvuran, başvurusu Sigortacı tarafından kabul edilen ve bu sigorta poliçesinin kapsamı dahilinde hem kendi hem de sigorta ettirdiği lehine hareket eden anlamına gelir.

 

Sigorta Poliçesi : Sigortacının sigorta sözleşmesi gereğince TTK. 1266. Maddesine göre düzenlediği belge.

 

Siz / Sizin / Kendiniz :  Poliçe Çizelgesinde adı geçen Sigortalı Kişi anlamına gelir.

 

Sponsor : Vatandaşı olduğu veya aslen ikamet ettiği ülke haricinde full time öğrenci olarak kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ücretini (okul harcı) karşılayan kişidir.

 

Teminat Altına Alınan Tıbbi Giderler : Sigortalının seyahat süresince ilk defa tanı almış ve belirti veren  hastalık veya bir kaza sonucu yaralanması halinde tedavileri için gerekli masraflar ile aşağıda belirtilen hizmet ve ilaç giderlerinin sigorta poliçesindeki yazılı limitlere kadar sigorta poliçesi genel ve özel şartları çerçevesinde ödenmesidir.

 

 

Bunlara aşağıdaki durumlar dahildir:

      Bir doktorun vizitesi

      Hastane hizmetleri ve ameliyat odasının kullanılması

      Anestezi (yapılması dahil), röntgen muayenesi ya da tedavisi ve laboratuar testleri

      Ambulans servisi

      İlaç, tıbbi malzeme ve tedavi için gerekli servisler

      Doğal sağlam dişte meydana gelen ve kaza sonucu ortaya çıkan diş bakımları; bunlar diş başına 100$ ve Teminat Limitleri’nde belirtilen azami tutar ile sınırlıdır.

 

Teminat Limitleri : Bu sigorta poliçesinde genel ve özel şartlarda belirtilen teminat kapsamına giren teminat üst bedelleridir.

 

Tıbben Gereklilik : Doktorun kanısına göre:

a.    Durumunuzla ilgili semptomlara, teşhislere ve tedaviye uygunluk,

b.    Tıbbi uygulamanın bilinen standartları ile uygunluk,

c.    Sigortalının sağlığı için zorunluluk arzı gerekmektedir.

 

Tıbbi Nakil : Sigortalının acil tıbbi naklinin gerektiği durumlarda sağlanan herhangi bir kara, deniz ya da hava ulaşımıdır. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla acil tıbbi nakile; hava ambulansları, kara ambulansları ve özel motorlu araçlar da dahildir.

 

Toplam Limit : Poliçe teminatları kapsamında bulunan hasarlarla ilgili olarak azami yükümlülüğümüz, poliçede belirtilen Toplam Limiti aşmamalıdır. Herhangi bir zamanda ödenmiş ve/veya ödenmemiş hasar tazminatları Toplam Limitin aşımı ile sonuçlanırsa, ödenmemiş hasarlara atfolunan bireysel yan ödemeler, bu Toplam Limitin aşılmamasını sağlamak için gerektiği oranda düşürülecektir.

 

Toplu Taşıma Aracı : Geçerli bir lisans ile yolcu taşımak üzere çalışan herhangi bir kara, deniz yada hava taşıyıcısı ve ara taşıyıcılar anlamına gelmektedir.

 

Uçuş Belgesi : Havacılık acentesi tarafından ya da ülkesinde tescilli olan sivil havacılık üzerinde yargılama yetkisi olan devlet yetkilisi tarafından yayınlanmış olan standart Uçuş Belgesi anlamına gelir.

 

Yaralanma : Tamamen ve doğrudan doğruya; Sigorta Dönemi içinde kazalardan, cebri hareketlerden, harici etkilerden ve gözle görülür davranışlardan kaynaklanan bedensel yaralanmalar.             

 

Yaş : Gerçek doğum tarihi ne olursa olsun, sigortalı kişinin resmi belgelerde yer alan doğum tarihi üzerinden hesaplanan yaşı anlamına gelir.

 

Yurt İçi : Türkiye Cumhuriyeti sınırları, gümrük kapıları dahilinde olan coğrafi alandır.

 

Yurt Dışı : Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde olan,  Türkiye Cumhuriyeti gümrük kapısından çıkıldığı anda başlayan, Türkiye Cumhuriyeti gümrük kapısından girdiği anda biten coğrafi alandır.

 

 

 

Bölüm B. Genel İstisnalar:

 

Teminat Dışı Kalan Haller:

 

Bu sigorta poliçesi aşağıdakilerden kaynaklanan kayıp ya da masrafları (kısmen ya da tamamen) temin etmemektedir:

      İntihar, intihar girişimi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, AIDS ve HIV enfeksiyonları ve daha önceden mevcut bulunan ve kronikleşmiş olan hastalıkların nüksetmesi neticesi oluşacak tüm zararlar,

      Silahlı Kuvvetlerde ya da silahlı kuvvetlerin yan birimlerinde hizmet ,

      Profesyonel, yarı profesyonel ya da okullararası takım sporlarına ya da vücut temas sporlarına katılmak,

      Uyuşturucu, alkol ya da diğer benzeri maddelerin etkisi altında bulunma sırasında oluşabilecek her türlü zarar,

      Bir cinayete, ayaklanmaya, suça, kötü davranışa ya da sivil ayaklanmaya katılmak,

      Motorlu araç ya da bisikletle yapılan hız yarışlarına katılmak,

      Uçak kullanmak ya da kullanma dersleri almak ya da herhangi bir uçakta bir mürettebat olarak vazife almak,

      Paraşütle atlama, planör uçuşu, atlama, deniz dalgıçlığı, dağcılık ya da motosiklet kullanmak.

      İlan edilmiş olsun ya da olmasın savaş ya da savaş benzeri olaylar,

      Konjenital anormallikler, (Doğum öncesi)

      Fıtık ve fıtığa bağlı her türlü komplikasyon,

      Hamilelik ya da buna bağlı durumlardan kaynaklanan talepler;

      Dünya Sağlık Örgütünce ilan edilmiş salgın hastalıklar

 

Seyahat Ferdi Kaza Sigortası Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi:

Siz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, eğer hastane bakımında ise ya da benzer yaş ve cinsiyetteki kişilerin yapabildiği normal görevleri yapabilecek durumda değiller ise sigorta poliçesi ile sağlanan teminatlar yürürlükte olmayacaktır.

İşbu sigorta poliçesindeki her türlü teminat, söz konusu hastane bakımı ya da işgörmezlik hali sona erdikten 7 gün sonra, Ön Şart İstisnalarına tabi olarak yürülüğe girecektir.

 

 

Bölüm C: Ortak Hükümler

 

Sözleşmenin Geçerliliği : İş bu sigorta poliçesi seyahat başlangıç noktasının Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında olması ile geçerlilik arz etmektedir.

 

Sözleşmenin Bütünlüğü : Bu sigorta poliçesi ile ekleri sigorta sözleşmesinin tamamını teşkil etmektedir.    

Bu sigorta poliçesindeki hiçbir değişiklik, tarafımızdan onaylanmadıkça ve bu onay sigorta poliçesi üzerinde belirtilmedikçe geçerli olmayacaktır. Hiçbir acentenin, sigortalının veya bir diğer 3. şahısın bu sigorta poliçesini değiştirme ya da hükümlerinden herhangi birisinden feragat etme hakkı yoktur.

 

 

Yürürlük Tarihi : Başvuru formunda Seyahatin Başlangıcı olarak belirtilen tarihtir. Ancak Seyahatin İptali teminatında kapsam, Sigorta Sertifikasının imzalandığı ve toplam primin ödendiği tarihte başlar.

 

Yenileme Şartları : Sigorta  Poliçesinin Sona Ermesi durumunda yenileme söz konusu değildir.

 

Sigorta Poliçesine İtiraz : Sigortacı sigortalının beyanına göre hareket etmektedir. Sigortalının veya sigorta ettirenin eksik veya gerçeğe aykırı beyanına dayanılarak bir tazminat talebinde bulunursa, sigortacı ilgili poliçe genel şartları gereğince cayma hakkını kullanarak tazminat ödemesi yapmaz.

 

Sigorta Poliçesinin Sona Ermesi : Anlaşmalı Geri Dönüş Tarihinde ve/veya Türkiye Cumhuriyeti gümrük kapılarından giriş yapılması ile Sigorta Poliçesi teminatı son bulur.

 

Ancak, bu Poliçenin teminatı aşağıdakilerin en erken olanında sona erer:

 

Sigortalı poliçe üzerinde belirlenen tarihlerde primini ödemez ise, ödemediği gün itibarı ile temerrüde düşer ve poliçe hiçbir ihtara gerek olmaksızın fesih edilmiş sayılır,

Sigortalının talebi ile poliçe iptal edildiği anda,

Sigortalının seyahatinin sona ermesinde,

Poliçe üzerinde yazılı bulunan sigorta dönemi bitiş tarihinde.

 

Bölge : Bu poliçe tarafımızdan sınırlanmadıkça, dünyanın her yerinde geçerlidir. (Afganistan, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti hariç)

 

 

 

Bilgi Gizleme : Bu sigorta poliçesi, sigorta ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlarda bulunduğunuz takdirde, kaybın meydana gelmesinden önce ya da sonra geçersiz olacaktır.

Kasten herhangi bir gerçeği ya da olayı saklamanız ya da yanlış sunmanız,

Sahtekarlık yapmanız,

 

Kastınız bulunmadığı hallerde yanlış beyanda bulunmanız halinde sigortacı, rizikonun, ağırlığı ile mütenasip prim farkını almak sureti ile sigorta poliçesini yürürlükte tutmak veya feshetmek şıklarından birini seçme hakkına sahip bulunmaktadır. Fesih şıkkını seçtiği takdirde keyfiyeti, ittila tarihinden itibaren bir ay içinde sigortalıya ihbar eder. Fesih ihbarının postaya verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de sigorta sona erer ve işlemeyen sigorta müddetine ait prim iade olunur. Müddetinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. Hakikate aykırı veya noksan beyan halleri hasarı vukuundan sonra öğrenilirse, sigorta ettirenin kastı bulunan hallerde tazminat ödenmez, kastı bulunmayan hallerde, tahakkuk ettirilen primle, tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki nisbet dairesinde tazminattan indirme yapılır.

 

Maddi Tazminat / Kayıp İhbarı : Yazılı tazminat talebiniz bize kaybın meydana gelmesinden sonra 5 iş günü içinde iletilmelidir. Eğer bu sigorta poliçesine tabi mallarınız hasar görür ya da kayba uğrarsa, aşağıdakileri yapmak zorundasınız:

      En kısa zamanda Sigortacı’ya hasar ihbarında bulunmak,

      Poliçe Teminatı dahilindeki malları korumak, saklamak ve/veya geri kazanmak için hemen önlem almak,

      Kayıp ya da zarardan sorumlu olan ya da olabilecek taşıyıcı ya da emanetçiye hemen ihbarda bulunmak,

      Hırsızlık ya da soygun halinde 24 saat içinde polise ya da diğer makamlara bilgi vermek ve gerekli belgeleri tanzim ettirmek.

 

Sigorta poliçesi kapsamında olan herhangi bir bedeni kaybın meydana gelmesinden sonra makul bir biçim ve mümkün olacak kısa bir süre içinde, herhangi bir durumda sözü edilen kaybın meydana gelmesi veya başlamasından itibaren 20 (yirmi) günden geç olmamak kaydıyla, yazılı tazminat talebinin tarafımıza verilmesinin zorunlu bulunması işbu poliçe altındaki bizim yükümlülüğümüze emsal teşkil eden bir koşuldur.

 

Kayıp Kanıtları : Bu sigorta poliçesinin herhangi bir periyodik ödemeyi kapsama aldığı bir kayıp tazminatı durumunda yazılı kayıp kanıtları bize sorumlu olduğumuz dönemin bitiminden itibaren 90 gün içinde verilmelidir. Kayıp tazminat talebi ise, bu kaybın meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde yapılmalıdır. Süresi içinde bu kanıtların verilmemesi, eğer bu süre içinde kanıtların verilmesi mümkün değilse, tazminatı geçersiz hale getirmeyecek ya da azaltmayacaktır. Ancak bu kanıtların mümkün olan en kısa zamanda bize iletilmesi gereklidir.

 

Tazminatın Ödeme Zamanı : Hasar ve zarar miktarını kanıtlayan tüm bilgi ve belgelerin Sigorta’cıya teslim edilmesine müteakip azami onbeş iş günü içinde tazminat ödemesi yapılacaktır. Seyahatin İptali teminatı ile ilgili tazminat ödemesi tüm evrakların Bize iletilmesine müteakip hasarın kesinleştiği tarih olan poliçe başlangıç tarihinden itibaren beş iş günü içinde gerçekleştirilecektir.

 

Tazminatın Ödenmesi : Sizden belli bir lehdar atayan yazılı talebinizi almadıkça, ölüm tazminatları kanuni varislerinize ödenecektir. Tüm diğer tazminatlar size ödenecektir. Reşit değilseniz ya da kanunen geçerli bir tazminat ibrası verecek durumda değilseniz, tazminatı kanuni vasinize ya da diğer kanuni temsilcinize ödeyebiliriz. İyi niyetle yapılmış ödeme, tazminatla ilgili yükümlülüğümüzü ortadan kaldıracaktır.

 

Tıbbi Muayene : Sigortacı masrafları kendisi ödemek kayıdı ile gerekli gördüğü hallerde, tazminatın ödenmesinden önce sigortalı kişiyi muayene ettirmeye ve ölüm halinde gerekli muvafakat alınarak  ilgili mevzuat çerçevesinde otopsi yapılmasını talep etmeye yetkili kılınmıştır.

 

Kayıp Mal Değerlemesi : Kayıp anında malın piyasaya rayiç değerinden daha fazla bir ödeme yapılmayacaktır. Hasar miktarı, eskime payı düşüldükten sonra tespit edilecektir. Hiç bir zaman, yapılacak ödeme benzer kalite ve türdeki malın onarımı ya da değiştirilmesi için gereken tutarı aşmayacaktır.

 

Temlik : İş bu poliçe uyarınca herhangi bir taleple ilgili bir ödeme yükümlülüğü doğması halinde, Sigortacı ödeme yapılmış olsun veya olmasın ve Sigortalı’nın gerçek zararı tam olarak tazmin edilmiş olsun yada olmasın Sigortalı’nın her türlü hakkı için halefiyete sahip olur. Sigortacı, bu hakları Sigortalı’nın adına takip ve uygulamaya yetkili olacak ve Sigortalı ise bunları yürüten Sigortacı’ya, her türlü hukuki evrak ve belgenin tanzim edilmesi dahil olmak üzere her türlü desteği ve işbirliğini sağlayacaktır. Sigortalı bu haklara zarar verebilecek hiçbir şey yapmayacaktır. Sigortacı’nın toplam ödemelerinin fazlası olarak elde edilen her türlü tutardan Sigortacı’nın masrafları çıkarıldıktan sonra kalanı Sigortalı’ya teslim edilecektir. Eğer talep çalışanın sahtecilik, dolandırıcılık, kasti suçi şleme veya kötü niyetli bir eylemi ya da ihmali sonucu gerçekleşmemişse veya bu sonucun oluşmasına yol açmamış ise, Sigortacı bu türlü haklarını herhangi bir çalışana karşı kullanmamayı kabul etmektedir. Sigortacı, tamamen kendi arzusu ile işbu Halefiyet maddesindeki haklardan yazılı olarak feragat edebilir.

 

Yanlış Yaş Beyanı : Yaşınız yanlış beyan edilmiş ise ve bu Poliçenin sağladığı kapsam doğru yaşınıza göre geçerli hale gelmiyor ise, ya da poliçe doğru yaşınıza göre belirlenen sigorta priminin kabulünden önce sona eriyor ise, o zaman Sizin kapsam için hak sahibi olmadığınız bu süreç boyunca Bizim yükümlülüğümüz, ödenmiş sigorta primlerinin yazılı talep üzerine para iadesi ile sınırlı olacaktır. Yanlış beyan verilmesi ve bunu takiben hasar olması durumunda, Biz hasarı ödememe yada Sizlerden rücu etme hakkına sahibiz.

 

Sınırlandırmalar : Eğer sigortalı bir kişi kapsamlı bir Kazaya ya da Yaralanmaya maruz kalırsa -ki bunun için bizim tarafımızdan verilen aynı Poliçe altında intifalar ödenebilirdir- bu tür tüm birleştirilmiş Poliçeler altında ödenebilir maksimum miktar, en yüksek intifa ödeyen Poliçe altındaki ödenebilir miktarı geçmeyecektir.  Eğer intifalar günlük ya da haftalık olarak belirleniyorsa, burada kullanılan “en yüksek intifa” en yüksek Günlük ya da haftalık İntifa anlamına gelecektir.

 

Talep / Dava Hakkı : Bu başvuru formunda siz(ler)den ya da sizin tarafınızdan vekil tayin edilen(ler)den başka hiç kimse talepte bulunamaz ve bu poliçe altında bizi dava edemez.

 

Makul Özen ve Yardım : Sigortalı mümkün olduğunca herhangi bir kayıp ya da zarardan kaçınmak ya da azaltmak için makul önlemlerin tamamını almak ve kaybın geri kazanılması için her türlü çabayı harcama  zorundadır.

 

Bunun yanı sıra, yetkili olabileceğimiz halefiyet haklarının yürürlüğe girmesi ya da korunması veya, bir talebin yerine getirilmesi ya da incelenmesiyle ilgili olarak makul bir talebimiz ile ilgili olarak Sigortalı Biz’e yardımcı olmak zorundadır.

 

Bölüm D. Teminatlar

 

İşbu poliçe Ferdi Kaza Sigortaları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları dahilinde tanzim edilmiştir.

 

 

KAZA SONUCU ÖLÜM VE SÜREKLİ SAKATLIK

 

Sınırlama : 16 Yaşından küçük sigortalının Kazaen Vefatı sonucu, ödenecek azami tutar poliçede yazılı olan bedele bakılmaksızın 5,000 $ile sınırlıdır.

 

Yolcu olarak bulunulan aracın karaya oturması, batması, düşmesi ya da parçalanmasını takiben bir yıl içinde ceset bulunamaz ve de mahkemeden gaiplik kararı alınırsa, bu belgenin alınamasına müteakip Kazaen Vefat Teminatı ödenebilecektir.

 

ACİL DURUMDA DİŞ BAKIM GİDERLERİ  (Yanlız Yurtdışı Seyahat Poliçelerinde)

 

Acil Diş bakımı gerektirecek şekilde bir ya da daha fazla doğal dişinizde, herhangi bir ön uyarıda bulunmadan ani şiddetli bir ağrı meydana geldiğinde, şirket fiilen yapılan tıbbi bakım giderlerini teminat limitleri dahilinde ödeyecektir. Diş bakım tazminatı, sigorta poliçesi teminat limitlerinde gösterilen azami tutara kadar, diş başına azami 100 $ olmak üzere diş doldurma, cerrahi müdahale, hizmet ya da ilaç karşılığı ödenecektir. Acil Diş Bakım tazminatı, doğal ve sağlam dişlere gelen zararlar ile sınırlıdır.

 

ACİL DURUMDA TEDAVİ MASRAFLARI (Kaza & Hastalık)

 

Seyahatiniz esnasında önceden mevcut bir durumdan kaynaklanmadıkça, ciddi bir yaralanma ya da ani bir hastalığın tedavisi için Teminat Limitlerinde belirtilen azami sınırlara kadar her bir vaka için belirtilen muafiyet doğrultusunda yaptığınız tıbbi bakım giderleriniz ödenecektir. Tıbbi müdahaleler Teminat Limitleri’nde belirtilen limitler dahilinde, hastane, bakım ve ambulans servisi dahil, gerekli tıbbi bakım ya da cerrahi müdahale ve hizmetler için ödenecektir. İlk tedavinin, yaralanma ya da hastalığın başlamasından sonra 24 saat içinde yapılması gerekmektedir.

 

İstisnalar:

      Bir doktor tarafından tıbbi olarak gerekli olduğu onaylanmayan ya da tavsiye edilmeyen hizmetler, ilaçlar, tedavi ya da hastane bakımları,

      Rutin fiziksel muayeneler ya da benzeri muayeneler ve laboratuvar teşhisleri ya da röntgen muayeneleri,

      Bir kaza sonucu olmamak kaydı ile kozmetik ya da plastik cerrahi müdahaleler,

      Zayıf, burkulmuş ayak ya da düztabanlık ile ilgili ya da nasır sonucu ortaya çıkan masraflar,

      Sivilce teşhis ve tedavisi,

      Eğri burun ve bunun düzeltilmesi için gerekli olan cerrahi müdahaleler,

      Tıp uzmanlarının deneysel olduğuna karar verdiği organ nakilleri,

      Muayene ve aşı dahil her türlü çocuk bakımı,

      Tamamen tıbbi olmayan giderler,

      Yaralanma ya da hastalığın görüş ya da duyma yeteneğini bozması durumları hariç; gözlük, lens, kulaklık alımı ve bunlarla ilgili muayene giderleri,

      Normal şartlarda ücret alınmayan, resmi bir devlet hastanesinde yapılan tedavi ve sunulan hizmetler,

      Akli, sinirsel ya da psikolojik hastalıklar ya da istirahat tedavileri,

      Kısırlık teşhis ya da tedavisi ya da çocuk yapamama ile ilgili sorunların tedavi ve teşhisi ile cerrahi yöntem ve araçlar dahil hamilelik durumları.

 

ACİL DURUMDA HASTA NAKLİ

 

Kazaen yaralanma ya da geçmişten gelmeyen ve akut olan hastalık sizin bulunduğunuz yerden naklinizi gerektiriyorsa, Teminat Limitleri’nde gösterilen azami limitlere kadar makul ve mutad giderler tarafımızdan karşılanacaktır. Acil Durum Tıbbi Nakli için, yaralanma ya da hastalığın acilen tıbbi nakil gerektirdiğini onaylayan bir doktor ya da hastane tarafından direktif verilmelidir.

Acil durumda hasta nakli teminatının kullanılabilmesi için, sigortalının yurda nakilin tıbbi açıdan zorunlu olması, Travel Guard Asist’ten onay alınması ve düzenlemelerin Travel Guard Asist tarafından yapılması zorunludur. Travel Guard Asist’ten onay alınmadan naklin gerçekleştirilmesi durumunda, nakil ücretleri sigortacı tarafından ödenmez.

 

CENAZENİN ÜLKESİNE İADESİ

 

Sigortalının vefat etmesi halinde, cenazenin kendi ülkenize iadesi ile ilgili olarak Teminat Limitleri dahilinde makul ve mutad giderler tarafımızdan ödenecektir. Ödenecek tazminat, Teminat Limitlerinde gösterilen azami tutarı aşamaz.

Kapsamdaki giderlere, bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile,

      Tahnit,

      Yakmak,

      Tabut,

      Ulaşım vb. Diğer cenaze masrafları dahildir.

 

AİLE TRANSFERİ TEMİNATI

 

Sigortalının hastane’de birbirini takip eden (7) yedi günden fazla yatarak tedavi görmesi ve Acil Durumda Hasta Nakli tıbbi sebepler (Doktor raporu ile ispatlanmış olmalı) dolayısı ile mümkün değil ise, 1. Derece Aile Yakınlarından biri sigortalının yanında değil ise, 1. Derece Aile Yakınlarından birinin sigortalının hastanede kalma süresi boyunca refakat edebilmesi için ekonomik sınıf uçak bileti ve/veya birinci sınıf tren bileti Travel Guard Asist / Bizim tarafımızdan sağlanacaktır.

Poliçe Teminat Limiti dahilinde 1. Derece Aile Yakınının sigortalıya refakati süresince konaklama giderleri karşılanmaktadır. Gidiş-Geliş ulaşım ve günlük harcamaların (konaklama, yemek ve ulaşım giderleri) toplamı poliçe Teminat Limitlerini aşamaz.

 

SEYAHATİN İPTALİ

 

Şayet anlaşma yapılmış olan seyahat, başlangıç tarihinden önce, Sizin, 1. Derece Aile Yakınınızın seyahat süresine kadar devam eden ve doktor tarafından bir resmi rapor ile belgelenmiş olması kaydı ile  seyahate engel hali olması, yaralanması veya ölümü halinde seyahat iptal edilir ise, Teminat Limitlerinde belirtilen azami limitlere kadar ödediğiniz tur bedelinin geri alınamayan kısmı tarafımızca ödenecektir.

 

İptal:

Söz konusu hastalık, yaralanma ya da ölüm meydana gelmeden önce rezervasyon yapılmış ve peşinatın ödemesi yapılmış olmak kaydı ile, otel ve/veya taşıyıcı firmaya ödemiş olduğunuz ve kullanmadığınız, iadesi mümkün olmayan peşinatları size geri ödeyeceğiz.

Teminat limitlerince ödeme yapılırken “Seyahat Acentesi”nin seyahat tur iptal şartları dikkate alınacak ve Seyahat acentesinin ödemesi gereken oranın dışında ve üstünde kalan tutar, poliçede yazılı olan azami teminat limiti dahilinde ödenecektir.

 

İstisnalar:

      Sigortalının veya yakınlarının Ekonomik Çöküntü ve İflas yaşaması,

      Geçerli Pasaport alınamaması, Vize alınamaması yada Konsolosluğun red vermesi durumlarında seyahat iptal edilmiş sayılmayacak ve herhangi bir tazminat tahakkuk etmeyecektir.

      Havayolunun fazla bilet satışı (Over booking) dolayısı ile kaynaklanan gecikme dolayısı ile yaşanabilecek iptaller.

 

SEYAHATİN YARIDA KESİLMESİ

 

Şayet anlaşma yapılmış olan seyahat, seyahat başladıktan sonra Sizin, 1. Derece Aile Yakınınızın,  seyahat süresi içerisinde doktor tarafından bir resmi rapor ile belgelenmiş olması kaydı ile  (Sigortalının ya da birlikte seyahate çıktığı yakın aile bireylerinin hastalanması ya da ölümü sonucu, bir doktorun, durumun ciddiyetine binaen, sizin Tıbbi Gereklilik yüzünden

seyahati yarıda kesmeniz tavsiyesidir ve bir doktorun direkt bakım, tıbbi müdahalesi altında olması gerektiğinin veya doktorun raporu ile sigortalının istirahatini uygun gördüğü durumlarda doktor raporuyla ispatlanması zorunludur.

Sizin veya Sizin 1. Derece Aile Yakınınızın akut hastalığı, yaralanması ya da ölümü ile ilgili olarak, durumlarının ciddiyetinin ya da bu durum çevresindeki şartların, normal bir kişinin seyahati yarıda kesmesini gerektirmesi durumu)  yaralanması veya ölümü halinde seyahat yarıda kesilir ise, Teminat Limitleri’nde belirtilen azami limitlere kadar ödediğiniz depozito tarafımızca ödenecektir.

 

Evinize geri dönmek ya da kara/deniz ulaşımlarına erişmek için, otel ve/veya taşıyıcı firmaya ödemiş olduğunuz ve kullanmadığınız iadesi mümkün olmayan tutarları, kullanılmamış biletin iadesi sonucu geri alacağınız tutar hariç, size ödeme yapılacaktır. Tazminat, tarifeli taşıyıcının tek yön ‘ekonomik’ sınıf bilet ücreti ile sınırlı olup, azami ödenecek miktar poliçe Teminat Limiti ile sınırlıdır.

 

Reşit Olmayan Çocukların Refakati

Eğer 15 veya daha küçük yaşta bir kişi ile yalnız seyahat ediyor, ve sizin hastalanmanız, yaralanmanız, ya da ölümünüz sonucu çocuğu yalnız bırakmak suretiyle seyahate devam edemiyorsanız, çocuğu götürmek için ailenizin tespit edeceği bir kişinin Türkiye’den tarifeli bir uçak ile gidiş-geliş ekonomik sınıf uçak bileti tarafımızdan ödenecektir.

 

Bu giderler önceden Travel Guard Asist tarafından onaylanmış olmalıdır.

 

SEYAHATİN GECİKMESİ (UÇUŞ RÖTARI)

 

Eğer seyahatiniz aşağıda yazılı bulunan kapsamdaki tehlikeler sonucu tarifeli kalkış saatinden itibaren 12 ya da daha fazla saat gecikirse, poliçe Teminat Limitleri kadar size tazminat ödemesi yapılacaktır. Tazminatlar kapsamdaki tehlikelerden dolayı, en fazla 10 günlük olmak üzere, sigorta poliçesinde gösterilen teminat limitlerine tabidir.

 

Kapsamdaki Tehlikeler:

      Kötü Hava koşulları nedeniyle taşıyıcının gecikmesi.

      Seyahatiniz esnasında kullanacağınız tarifeli taşıyıcının personelinin grevi ya da diğer hareketleri yüzünden ortaya çıkan gecikme.

      Taşıyıcının ekipmanlarındaki bir arızadan kaynaklanan gecikme.

 

İstisnalar:

      Bu sigorta poliçesinin alınmasından önce Kamu veya tarafınızca bilinen Sigorta kapsamındaki herhangi bir tehlikeden kaynaklanan gecikmeler.

      Havayolunun fazla bilet satışı (Over booking) dolayısı ile kaynaklanan gecikme

 

TARİFELİ UÇUŞUN KAÇIRILMASI

 

Eğer, Toplu Ulaşım Araçlarında yaşanan grev dolayısı ile oluşabilecek aksamalar veya kişisel aracınız ile geçireginiz bir trafik kaza dolayısı ile seyahat başlangıç noktanıza gecikmeniz ve uçuşunuzu kaçırmanız durumunda poliçe Teminat Limitleri kadar size tazminat ödemesi yapılacaktır.

 

Havayolu bilet koşulları gereği cezalı / cezasız bir uçuş sunabiliyor ise Poliçe Teminat Limitleri ödenmeden Havayolu bilet koşulları incelenecek ve sigortalının kaybı kadar ödeme yapılacaktır.

 

İstisnalar:

      Toplu Taşıma Araçlarında kamuoyuna önceden bildirilmiş bir grev sonucu oluşacak gecikmeler;

 

BAGAJ / KİŞİSEL EŞYA KAYBI (Sadece Havayolu için geçerli)

 

Hareket tarihiniz ile seyahatinizden dönüş tarihiniz arasında ya da sigorta poliçenin sona ereceği tarih arasında (hangisi erken olursa) aşağıdaki hususlara tabi olarak, belgelerle kanıtlanmış bagaj ve bagaj içindeki kişisel eşyalarınızın kaybı, Teminat Limitleri’nde gösterilen limitlere kadar tarafımızdan ödenecektir. Bagaj ve kişisel eşyalar, seyahat esnasında sizin malınız olmalı ve yanınızda bulunmalıdır.

Havayolu tarafından kontrolü yapılmış ve teslim alınmış olan bagaj için geçerlidir.

      Herhangi bir eşya ile ilgili ödenecek tutar teminat miktarı aşmayacaktır.

      Bir yıldan daha eski olmayan eşyalarla ilgili olarak Şirket ödeme yapabilir ya da kendi kararına tabi olarak eski durumuna getirebilir ya da onarabilir.

      Bir yıldan daha eski olan eşyalarla ilgili olarak, Şirket aşınma ve yıpranma ve amortisman payı düştükten sonra ödeme yapabilir ya da kendi kararına tabi olarak eski durumuna getirebilir ya da onarabilir.

      Kayıp bagaj teminatı, kişi başına iki bagajın olduğu varsayılarak hazırlanmıştır, bunun için sigortalının yanında bulunan toplam bagaj sayısı dikkate alınmadan bagaj başına toplam bagaj teminat limitinin yarısı ödenir.

      Herhangi bir eşya ile ilgili ödenecek tutar eşya başına 150 USD’yi aşmayacaktır. 

 

Teminat Limitlerinde gösterilen ve aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla; mücevherat, saat; tamamen ya da kısmen gümüş, altın ya da platin içeren eşya; kürk, kürkten mamul eşya, video ve kamera dahil, her bir eşya için azami limit 150 USD’dir.

 ‘Belgelenmiş Kayıp, ya da Hasar’ deyimine, kayıptan sorumlu ilgili taraftan alınan resmi belgeler ya da yerel polis ya da yetkili makamların tutanakları ifade edilmiştir.

 

Var ise, Bagaj Gecikmesi teminatı dolayısı ile ödenmiş olan tazminat tutarı düşülerek ödeme yapılır.

 

Sigortanın Uzatılması

Eşyanızı Havayoluna teslim etmişseniz ve teslimat gecikmiş ise, bagaj/kişisel eşya sigortası, Taşımacı eşyaları Size teslim edene kadar uzatılacaktır.

 

Sınırlamalar

Bagaj ve kişisel eşya tazminatları Havayolunun veya kayıptan sorumlu tarafın ödeyeceği ya da ödemekten sorumlu olduğu tutarı aşan kısımdır, bu tutarı aşan zarar tazminat olarak tarafınıza ödenecektir.

 

BAGAJ GECİKMESİ (Sadece Havayolu için geçerli)

 

Havayolu tarafından kontrolü yapılmış ve teslim alınmış olan bagajın Sizin havayolu seyahati varış noktasına varmanızdan 12 saat ve sonrası gecikmesi durumunda aşağıdaki hususlara tabi olarak, belgelerle kanıtlanmış Bagaj Gecikmesi Teminat Limitleri’nde gösterilen limitlere kadar geciken bagajınızdaki zaruri / acil ihtiyacınız olan eşyanın yerine varış noktasına varışınızdan sonraki ilk on gün içinde gerçekleştirdiğiniz faturalanmış satın alma ile ilgili masraflar tarafımızdan ödenecektir.

 

Her bir eşya için azami limit 150 USD’dir.

 

Sınırlamalar

Bagaj Gecikmesi tazminatları Havayolunun veya gecikmeden sorumlu tarafın ödeyeceği ya da ödemekten sorumlu olduğu tutarı aşan kısımdır, bu tutarı aşan zarar tazminat olarak tarafınıza ödenecektir.

 

İstisnalar:

      Aşağıdaki eşyalar kapsam dışıdır: Cep telefonu, hayvan, motorlu araçlar (aksesuarlar dahil), motosiklet, deniz botları, kar skileri, ev eşyaları, antikalar, bilgisayarlar (yazılım ve aksesuar dahil), lensler, suni diş ya da protezler, para, senet, bilet ya da belgeler, her türlü gözlük,

      Bagajın içerisinde akıcı, kırılabilir ve bozulabilir maddeler, elektronik aletler, müzik aletleri, ilaçlar, değerli eşyalar (para, mücevherat, ticari ve kıymetli döküman, pasaport ve kimlik v.b.), tehlikeli maddeler (Havayolu Bagaj Limitlemelerinde yer alan),

      İstinaslarda bulunan eşyalardan kaynaklanan hasarlar,

      Resmi Hükümet makamlarınca kanunsuz ticaret, taşıma vb. nedeniyle alıkonma, karantina ya da gümrük makamlarınca müdahale sonucu gecikmeye uğrayan bagajlar.

      Herhangi bir eşyayı onarmak, temizlemek ya da değiştirmek için tarafınızdan yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan zarar ziyan ile aşınma, yıpranma, bozulma, güvelenme, böceklenme sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar.

      Kiralanmış mallara gelen kayıp ya da hasar ile; kuşatma, isyan, ihtilal, iç savaş, tecavüz ya da resmi makamlarca herhangi bir olaya karşı savunma yaparken, mücadele ederken ya da engellemeye çalışırken ortaya çıkan zarar ziyan ve hasar; ve Resmi Hükümet makamlarınca kanunsuz ticaret, taşıma vb. nedeniyle  alıkonma, karantina ya da gümrük makamlarınca müdahale sonucu zarar ziyan ve kayıplar.

      Başka bir sigorta poliçesi ile sigorta edilmiş ya da bedeli Taşıyıcı ve otel tarafından ödenmiş mallara gelen zarar ziyan.

      Havayolu tarafından teslim alınmamış bagajın kaybı.

      Önceden yollanan bagajınızın kaybı ya da ayrı ayrı postalanan ya da yollanan hediyelik eşyanın ve malların kaybı.

      İşle ilgili eşya ya da örneklerin kaybolması.

      Band, kart, disk ya da diğer ortamlara kaydedilmiş bilgilerin kaybı.

      Ara transferden kaynaklı bagaj kaybı

      Bagajın seyahat varış noktasına ulaşmasının ardından sigortalı tarafından gecikmeli bagajın ilgili merci tarafından teslim alınması aşamasında kullanılan araçlar ve buna bağlı tüm harcamalar

 

 

 

 

 

SPONSOR KORUMASI

 

Sponsor Koruması teminatı ana teminata aşağıdaki limitler dahilinde eklenmiştir:

 

Sigortalının Sponsoru olarak poliçede kayıtlı olan kişinin kaza sonucu vefatı durumunda, sigortalının eğitim aldığı Eğitim Kurumu’nun sigortalının kalan eğitim sürecine karşılık gelen ücreti (okul harcı) poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanır.

 

YASAL MASRAFLAR (Avans olarak)

 

Herhangi bir hükümet ya da dış kuvvet tarafından yanlışlıkla alıkonmanız ya da tutuklanmanız sonucu ortaya çıkan resmi harçlar, teminat limitleri dahilinde size ödenecektir. Sigortalının suçsuzluğunu ispat edememesi durumunda avans bedelinin Sigortacı’ya iade yükümlülüğü doğmaktadır. Bu hallerde, ödenen avans masrafları suçun teyid edilmesine müteakip en geç 7 iş günü içerisinde Sigortacıya nakit olarak ve aynı miktarda  iade edilecektir. İade edilmemesi halinde Sigortacı her türlü kanuni hakkını kullanabilecektir.

 

KEFALET ÜCRETİ (Avans olarak)

 

Herhangi bir sebeple sigortalının poliçe teminatı boyunca tutuklu olması halinde, Travel Guard Asist’e anında haber verilmesi kaydı ile, Travel Guard Asist kredi kartı, banka numarası veya diğer kanallar aracılığı ile size nakit kefalet ödenmesini sağlayacaktır. Sigortalının suçsuzluğunu ispat edememesi durumuna avans bedeli Sigortacı’ya iade yükümlülüğü doğmaktadır. Bu hallerde, ödenen avans masrafları suçun teyid edilmesine müteakip en geç 7 iş günü içerisinde Sigortacıya nakit olarak ve aynı miktarda  iade edilecektir. İade edilmemesi halinde Sigortacı her türlü kanuni hakkını kullanabilecektir.

 

OTELDE NEKAHAT DEVRESİ

 

Eğer sigortalı kişi, seyahat esnasında sigorta kapsamındaki bir olay neticesinde bir hastane tedavisine takiben 7 günden fazla evde bakıma tabi olursa, şirket, sigortalı kişi hastaneden taburcu olduktan sonra nekahat dönemi için otelde kaldığı süre içinde ödediği otel oda ücretini teminat limitleri dahilinde ödeyecektir. Ancak bunun Travel Guard Asist tarafından önceden onaylanması gereklidir. Ödeme, teminat limitlerinde gösterilen günlük tutar ve toplam miktar sınırları içinde Doktor raporu ile belgelenmesine müteakip yapılacaktır.

 

Eğer üçüncü bir şahıs tarafından Sigortalı kişiye bu hizmetler ücretsiz olarak veriliyorsa ya da seyahat maliyeti içine zaten dahil ise, hiçbir surette tazminat ödenmeyecektir.

 

SEYAHAT ACENTASI İFLASI

 

Sigorta kapsam sınırları içinde; turun tamamlanması maliyetinin ödenmesi ya da katılımcıların Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından sigortacının izni ile geri götürülmesi, seyahat acentasının iflası ya da işlerinin Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından durdurulması durumunda ve turun olmayacağının ya da tamamlanamayacağının  açık olduğu durumlarda ve bunun Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından açığa çıkarıldığı ve/veya sigortacı belirtildiğinde geri götürülme masrafları karşılanacaktır.

 

Sigorta kapsamı tur kontratı imzalandığında ve tur ücreti tamamen ya da kısmen ödendiğinde başlar (örneğin tur paketinin satılması) ve katılımcıların turu tamamlaması ve orijinal yerlerine geri götürüldüklerinde biter.  

 

Turun başlamasından hemen önce seyahat acentasının iflası ya da Turizm Bakanlığı yada TÜRSAB tarafından seyahat acentasının işlemlerinin durdurulması durumunda Turizm Bakanlığı yada TÜRSAB tarafından bu açıklama ve/veya sigortacının billdirimi ile, sigortacı tur paketi ücretini kısmen ya da tamamen ödemiş katılımcılara sigorta kapsam limitleri içinde rezervasyon formu, fatura ya da makbuz gibi kanuni olarak kabul edilebilecek belge karşılığında ödeme yapacaktır.

 

Bölüm F. TEMİNAT ALANI:

Tehlike H-3

24-SAAT KORUMA

(Sadece Sigortalanmış Yolculuk)

 

Tehlike H-3’te tanımlanmış tehlikeler Poliçe Planlarında belirtildiği gibi sadece Tehlikelerin uygulandığı sınıf içindeki Sigortalı Kişiye uygulanır.

 

 

 

TEHLİKE TANIMLARI

 

Sigortalı Yolculuk sırasında bu tür Sigortalı Kişinin başına gelen Yaralanmalara sadece bu tür sigortanın Tehlike H-3’ün uygulandığı Sigortalı Kişi işin karşılanır.

Bu tür Sigorta kapsamı tur kontratı imzalandığında ve tur ücreti tamamen ya da kısmen ödendiğinde başlar (örneğin tur paketinin satılması) ve katılımcıların turu tamamlaması ve orjinal yerlerine geri götürüldüklerinde biter.  

 

Bu tür sigorta sadece Sigortalı Kişi yolcu olarak katılıyorsa (ama bir pilot, operatör ya da mürettebat olarak değil) ya da Uçuşa Elverişilik Sertifikası devam eden ve geçerli olan ve devam eden ve geçerli olan uçağı uçurma yetkisi veren değerlendirme sertifikası bulunan bir kişi tarafından uçurulan sivil uçakta Yaralanma yaşıyorsa; kapsar. Daha öncesinde yazımda Bizim tarafımızdan anlaşma yapılmadıysa, bu Sigortalı Kişi burada hızlıca tanımlanan dışında sivil uçakta  yolculuk ediyorsa sağlanan Tehlike H-3 uygulanamaz.

İstisna:

Bu Poliçede Genel İstisnalarda listelenmişlere ek olarak; aksi bu Poliçe tarafından belirtilmediği sürece bu Tehlike H-3 Poliçe Sahibi Uçakta yolculuktan ya da uçuştan kaynaklanan (iniş, binişleri de kapasayacak biçimde) ya da bir uçağın Özel Havacılık Aktivitesi(leri) için kullanımı sırasında oluşan herhangi bir kayıp, ölümcül ya da ölümcül olmayan durumları kapsamaz .

 

24 SAAT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

Travel Guard Asist, aşağıdaki hizmetleri temin edecektir:

 

Tıbbi Yardım: Başınıza gelen bir kaza ya da hastalık sonucu tıbbi bir acil durum hakkında Travel Guard Asist’e durumu bildirir bildirmez, Travel Guard Asist bulunduğunuz yerdeki tıp merkezi ile temas kuracak ve alınacak önlemi saptamak üzere orada bulunan doktor ile durumu görüşecektir. Eğer mümkünse ve uygunsa, alınacak önlem ile ilgili olarak bir karara varmada yardımcı olmak üzere aile doktorunuz ile temas kurulacaktır.

Travel Guard Asist, daha sonra, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, yerel bir doktorun önerilmesi ve bulunması ile uygun gördüğü bir hastanenin ayarlanması dahil, gerekli olan her türlü tıbbi acil durum yardımını organize edecektir.

 

Hastanın Nakli: Travel Guard Asist tıp kurulunun kanısına göre, eğer tedavi için sizin başka bir yere nakledilmeniz ya da kendi ülkenize geri götürülmeniz tıbben uygun bulunursa, Travel Guard Asist durumunuzun ciddiyetinin tıbben değerlendirilmesi sonuçlarına dayanarak, size en uygun yöntemlerde nakil işini ayarlayacaktır. Bu yöntemlere; hava ve kara ambulansı, normal uçak, demiryolu araçları ya da diğer uygun araçlar dahildir. Ulaşım ve varış yerine ilişkin kararlar, Travel Guard Asist tarafından alınacaktır.

 

Kendi Ülkenize Geri Gönderilme: Travel Guard Asist, bu hizmet anlaşması yürürlükte iken, ölümünüz halinde cenazenizin kendi ülkenize gönderilmesi için gerekli olan tüm düzenlemeleri yapmayı kabul etmektedir.

 

Hukuki Yardım: Size atfedilen sorumluluktan dolayı herhangi cezai olmayan bir hareketten ötürü tutuklanmanız ya da tutuklanma tehdidi altında olmanız durumunda, Travel Guard Asist eğer arzu edilirse, sizi mahkemelerde temsil edecek avukatların isimlerini size verecektir.

 

Kayıp Bagaj ya da Kayıp Pasaport: Kendi ülkeniz dışında iken, eğer Travel Guard Asist’e bagaj ya da pasaportunuzun kaybolduğunu bildirirseniz, Travel Guard Asist ilgili makamlarla temas kurup yenilenmesi için gerekli talimatı almak suretiyle size yardımcı olacaktır.

 

Genel Yardım: Travel Guard Asist, acil durumlarda çeviri ve iletişim için size yardım edecek bir merkezdir. Travel Guard Asist, seyahat sorunlarınıza yardımcı olabilecek konsolosluklar, resmi kurumlar, çevirmenler ve diğer hizmet kurumları ile temas kurmada ve onların hizmetlerinden yararlanmada size yardımcı olmayı kabul etmektedir. Ayrıca, Travel Guard Asist daimi ikametgahınıza döndüğünüzde, sigorta tazminat talebinde bulunmanızı kolaylaştırmak için, sigorta koordinasyonu sağlayacak, tazminatın teyid edilmesine dayalı olarak tıbbi hizmet veren kuruma ödeme yapılmasını garanti altına alacak ve ödemeleri, belgeleri ve çeviri işlerini koordine edecektir.

 

Hareket Öncesi Hizmetler: Hareket etmenizden önce, Travel Guard Asist dış ülkelerle ilgili tehlikeler konusunda, aşılanma konularında, pasaport ya da vize işlemleri konularında, hava durumu hakkında ve belli yerlere seyahat ederken Devlet Daireleri ve özel hizmetler hakkında bilgiler verecek ve uyarılarda bulunacaktır. Travel Guard Asist, ayrıca yol güzergahında özel tıbbi bakım ayarlayacaktır (örneğin dializ, tekerlekli sandalye vb. gibi).

 

 

 

 

Acil Durum Seyahat Acentesi: Travel Guard Asist, size uçak ve otel rezervasyonları için 24 saat seyahat acentesi hizmeti verecektir. Travel Guard Asist aynı zamanda, sizin kredi kartınızla uçak bileti ve diğer hizmetlerin ödenmesini sağlayacaktır. Bunun yanında, ücreti ödenmiş biletin havaalanı gişelerinden alınması ya da biletin posta ya da kurye ile yollanması hizmetleri, sizin için Travel Guard Asist tarafından sağlanacaktır.

 

Yükümlülükten Muafiyet

Her şart altında, Travel Guard Asist tarafından önerilen avukatlar ya da doktorlar sadece sizin adınıza hareket eden kişilerdir. Travel Guard Asist, bu kişilerce verilen tıbbi ya da hukuki görüş ya da önerilerden dolayı sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir avukat ya da doktorun önerisi ya da onların hukuki ya da diğer konulardaki kararlarından dolayı Travel Guard Asist’e rücu etme hakkınız yoktur.

Travel Guard Asist tarafından sizin ya da sigortalı bir aile üyenizin adınıza sağlanmış olan hizmetlerin maliyetlerinden siz sorumlu olacaksınız. Travel Guard Asist, bu hizmetlerin bedellerinin ödenmesini kolaylaştırmak için, sizin hak sahibi olduğunuz bu sigorta poliçesi ve/veya diğer sigorta poliçelerinden kaynaklanan tazminatları ve/veya kredi kartınızı kullanabilicektir.

 

 

 

24 Saat Acil Yardım & Seyahat Danışma Hattı

Travel Guard Assistance Services Inc.

675 Bering Drive Houston, TX 77057

 

Amerika’da (ücretsiz)   : 1 800 626 2427

Amerika Dışında (ödemeli)    : 1 713 267 2525