Responsive image

KASKO SİGORTASI

Kasko; bir aracın kaza geçirmesi, yanması, çalınması veya doğal afet sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta sözleşmesine denir.

Mal sigortalarının bir türü olan kasko sigortası; Motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, tazminat ödenmesini sağlamak amacı ile yapılır. Kasko Sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Bu sigortanın amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.Kasko sigortasının başlangıcı ve bitimi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye sınırları içinde, Türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer.Bu sigorta türünde, sigorta ettiren zarar verici olayı öğrendiği günden itibaren 5 iş günü içinde rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, sigorta ettirenin kastının olmaması şartı ile bu süre hak düşürücü bir süre değildir. Sigorta ettiren poliçe ile teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Sigortalı aracın çalınması durumunda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak zorundadır.

Zarar miktarı ile delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasını kolaylaştıran bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek zorundadır. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı hasar ile ilgili belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmek zorundadır.Tazminat miktarının öncelikle taraflarca uzlaşma yolu ile saptanması, bu sağlanamadığında uyuşmazlığın Hakem - Bilirkişi tarafından çözümlenmesi yoluna başvurulması genel şartlarda düzenlenmiştir.

Bu prosedür izlenmeden dava açıldığı durumlarda; Mahkeme taraflara birlikte bir Hakem – Bilirkişi seçmeleri için süre vermekte, verilen süre içerisinde Hakem – Bilirkişi seçilmediğinde Mahkeme res’en Bilirkişi atayarak uyuşmazlığın çözümü yoluna başvurmaktadır.T.T.K.’ nın 1278. maddesinde; “ Mukavelede aksine hüküm olmadıkça sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin yahut fiillerinden hukuken mesul bulundukları kimsenin kusurlarından doğan hasarları tazmin ile mükelleftir.

Fakat hiçbir halde sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin kastından veya aksi mukavelede yazılı değil ise sigorta edilen aracın ayıbından doğan hasarları tazmine mecbur olamaz.” belirtildiği üzere kasko sigortasında sigortacı, sigorta ettiren, sigortadan faydalanan veya bu kişilerin hukuken sorumlu olduğu kişilerin kastı olmaksızın, kusurlu davranışları sonucu sigortalının aracında meydana gelen hasar ve zararı sigortacı tazminle yükümlüdür.

Kasko ne zaman başlar?

Kasko, sigorta priminin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın ilk taksitinin teslim edildiği andan itibaren, sigortacının, sigortalıya, poliçesini teslim etmesi ile birlikte başlar. Prim borcu sigortalı tarafından sigorta şirketine belirlenen tarihten sonraki 30 gün içinde ödemezse sigorta şirketi sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Kasko sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00'de başlar ve 365 gün sonra öğleyin saat 12:00'de sona erer.

Kasko bedeli nasıl belirleniyor?

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre tespit edilmektedir. Buna ilave olarak sese, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standart dışında yer alan ilave radyo-teyp, telefon, televizyon, air condation gibi cihazlar, aksesuar sigortası kapsamı içine dahil edilir. Bunlar için ayrıca sigorta bedeli saptanır.

Zarar tespiti nasıl yapılır ve ödeme ne süreçte gerçekleşir?

Sigortacı zarar miktarına ilişkin belgeleri kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde incelemelerini tamamlayıp hazar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır. Bu süreç içinde sigortalının aracında meydana gelen hasar sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak analaşma sonucu tespit edilir.Anlaşamama durumunda zarar miktarının tayini hakem ve bilirkişilerce saptanır. Hakem-bilirkişi heyeti atandığından itibaren 2 ay içersinde karar ile raporlarını hazırlamak zorundadır. Araç çalınması durumunda ise sigortacının azami sorumluluk haddi geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir. Ayrıca araç onarımı mümkün olmayan bir durumda ise sigortalıya aracın kaza günündeki değeri ödenir.

Kasko sigortası ürün türleri

Dar kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan, ana teminat gruplarından bir kısmı için teminat verilen üründür.

Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan, ana teminat gruplarının tamamı için teminat verilen üründür.

Genişletilmiş kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat gruplarının tamamını ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminat verilen üründür.

Tam kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamını ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden tümünü teminat kapsamında alan üründür.

Kasko ile trafik sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko kendi araçlarınızı teminat altına alan ve isteğe bağlı olan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası ise aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları sigorta limitine kadar karşılayan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Daha sabit bir anlatım ile kendi maddi ve bedeni zararlarınızı kasko, üçüncü kişilere verilecek zararı ise trafik sigortası karşılamaktadır.

Teminat kapsamına dahil edilebilecek olan haller

• Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
• Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
• Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
• Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
• Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
• Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
• Taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
• Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu oluşan zararlar ile bunlarda hazırlık denemeleri sırasında oluşan zararlardır.

Kasko sigortası teminat dışında olan haller

• Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle oluşan zararlar,
• Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
• Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
• Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kimseler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeni ile meydana gelen zararlar,
• Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ve lastiklerde meydana gelen zararlar,
• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite buluşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar,
• Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
• Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlardır. ZMSS (Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) ile işletenin veya araç sürücüsünün kusurlu davranışı ile 3. şahsa vereceği zarar teminat altına alınmakta iken, Kasko Sigortası ile sigortalının aracında meydana gelen ve sigorta kapsamında olan zarar teminat altına alınmaktadır.