Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Nethayatsigorta.com.tr internet sitesini kullanan veya nethayatsigorta.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

NET HAYAT SİGORTA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. nethayatsigorta.com.tr ’nin değişiklikleri kullanıcılara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcılar, nethayatsigorta.com.tr hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır.

1.Taraflar
1.1. NET HAYAT SİGORTA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (“NET HAYAT SİGORTA”olarak anılacaktır.) Hazine Müsteşarlığı tarafından tesis edilen yetkileri kapsamında sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta acente liği kuruluşudur . Kullanıcı/Üye işbu Sözleşme ve kabülü ile NET HAYAT SİGORTA’yı sigorta şirketlerinden adına teklif alınması; poliçelendirme işlemlerinin başlatılması ve poliçelerin sigortacılar tarafından düzenlenmesinin ardından teslimi konusunda yetkilendirmektedir. Poliçe prim tahsilâtları NET HAYAT SİGORTA ‘nın sanal posları aracılığıyla yapılmaktadır ve sigorta şirketlerinin bu hususta bir sorumluluğu yoktur. NET HAYAT SİGORTA, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yaparak; gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olacaktır. İşbu Sözleşme sigortalılar ile sigorta şirketlerine atfedilen yükümlülüklerin NET HAYAT SİGORTA'a atfedilmesi şeklinde yorumlanamaz.

1.2 Hizmetten Yararlanabilecekler (Kullanıcı /Üye olarak anılacaktır.) Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler NET HAYAT SİGORTA’ ın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı/Üye kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin ( kişisel veriler dahil) pazarlama amacıyla kullanımı ve işlenmesi ile, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya NET HAYAT SİGORTA tarafından Üye’ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Üye’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Üyelerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

2.Sözleşmenin Konusu :
İşbu Sözleşme NET HAYAT SİGORTA ’ın sağlayacağı sigorta hizmetine ilişkin hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, tüm hakları NET HAYAT SİGORTA 'a ait bulunan www.nethayatsigorta.com.tr web sitesine (“Site”) Kullanıcı/Üye tarafından giriş yapılmasıyla, Kullanıcı/Üye ’nin, yahut direkt üye olarak giriş yaptığında ve bu suretle Üye Ol ve/veya teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye nethayatsigorta.com.tr ’yi sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta acentesi olarak yetkilendirmiş olacaktır..

3. NET HAYAT SİGORTA ’ın Sorumlulukları
NET HAYAT SİGORTA sigorta yaptırmak isteyenleri temsil eder; bu sigorta yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözetir; sigorta yapmak isteyenlerle sigorta şirketleri ile arasında aracılık yapar. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu poliçenin taraflarına ait olup, bunların ifasında NET HAYAT SİGORTA ’ın hiç bir sorumluluğu yoktur. Başka bir ifade ile Kullanıcı/Üye ’nin poliçe nedeni ile sorumlulukları da haklarına ilişkin taleplerini de (örneğin, hasar tazminatı talebi) sigorta şirketine yöneltmeleri gerekmekte olup, NET HAYAT SİGORTA ’ın, poliçenin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili sigorta şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. NET HAYAT SİGORTA , Kullanıcı/Üye tarafından NET HAYAT SİGORTA ’ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. NET HAYAT SİGORTA, girilen bilgilerin güvenliği açısından SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. nethayatsigorta.com.tr www.nethayatsigorta.com.tr sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, 1. 2. maddesi hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde 1. 2. maddesinde belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.NET HAYAT SİGORTA kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. NET HAYAT SİGORTA bu Sözleşme hükümleri kapsamında , kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. NET HAYAT SİGORTA ’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.nethayatsigorta.com.tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, NET HAYAT SİGORTA ’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde NET HAYAT SİGORTA sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.nethayatsigorta.com.tr net hayat banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. NET HAYAT SİGORTA, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler www.nethayatsigorta.com.tr adresinden Kullanıcı/Üye tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asılları Kullanıcı/Üye tarafından ayrıca istenmesi durumunda, Kullanıcı/Üye adresine gönderilir. Kullanıcı/Üye, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Nethayatsigorta.com.tr web sitesindeki telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

4. Kullanıcının Sorumlulukları
NET HAYAT SİGORTA, Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerin Sigorta acentesi olabilir ve dolayısıyla sadece bu kişiler işbu Sözleşmede belirtilen web sitesi üzerinden işlem yapabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi halde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, Kullanıcı/Üye ’nin vereceği bilgilerin doğruluğunu www.nethayatsigorta.com.tr ’nin teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı/Üye ’de olup, Kullanıcı/Üye, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı + Üye belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcının, sigorta poliçesi yaptırmak için gerçek kişilerin nüfus cüzdanındaki ad-soyadı ile ikametgâhlarını ve tüzel kişilerin ise ticaret unvanları ile şirket merkezlerinin adreslerini, kullanmakta olduğu telefon numarasını ve geçerli, yürürlükte olan kredi kartı bilgilerini sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcının başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür. Kullanıcı/Üye, www.nethayatsigorta.com.tr sitesinde sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı adı ve şifreyi kullanılarak yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı/Üyeye aittir. Bu nedenle, Kullanıcı/Üye söz konusu kullanıcı adı ve şifreyi güvenli bir şekilde saklamalı, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalı, gerektiğinde kullanıcı adı ve şifrenin değiştirilmesini için nethayatsigorta.com.tr ’ye başvurmayı veya gerekli işlemi site içindeki ilgili alanda kendisi yapmalıdır. Kullanıcı/Üye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur.NET HAYAT SİGORTA, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildim ve şikâyette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. nethayatsigorta.com.tr sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı/Üye, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin nethayatsigorta.com.tr ’de yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/Üye NET HAYAT SİGORTA ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, nethayatsigorta.com.tr üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Sigorta Teminatının Başlaması
Sigorta teminatının kapsamı ve başlatılması Sigorta Genel Şartları (www.tsrsb.org.tr/sayfa/genel-sartlar-ve-klozlar) ile 6098 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları
İşbu site yazılıma dair her türlü hakkı; sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları NET HAYAT SİGORTA 'a aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı/Üye ’ye hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye, anılan siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.NET HAYAT SİGORTA ’nın, nethayatsigorta.com.tr hizmetleri, nethayatsigorta.com.tr bilgileri, nethayatsigorta.com.tr telif haklarına tâbi çalışmalar, nethayatsigorta.com.tr ticari markaları, nethayatsigorta.com.tr ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. NET HAYAT SİGORTA Kullanıcı/Üyenin Site ya da e-posta ile ilettiği görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı ilettiği görüş ve önerileri için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sitede yer alan bilgiler NET HAYAT SİGORTA ’ın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde NET HAYAT SİGORTA ’ın yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. NET HAYAT SİGORTA ’ın yazılı izni olmadıkça Siteye link verilemez.

7. Sözleşme Değişiklikleri
NET HAYAT SİGORTA, işbu Sözleşmeyi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. NET HAYAT SİGORTA ’ın değişiklikleri Kullanıcı/Üyeye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı/Üye, nethayatsigorta.com.tr hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8.Bağlantılar
Site, içeriği NET HAYAT SİGORTA tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden NET HAYAT SİGORTA sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan NET HAYAT SİGORTA sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden NET HAYAT SİGORTA ’nın izni olsun ya da olmasın Siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle NET HAYAT SİGORTA ’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, NET HAYAT SİGORTA, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, NET HAYAT SİGORTA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için NET HAYAT SİGORTA 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Sair Hususlar
NET HAYAT SİGORTA, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı/Üye talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında NET HAYAT SİGORTA tarafından erişim imkânı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve Site aracılığıyla hizmet aldığını kabul etmektedir. www.nethayatsigorta.com.tr sitesinde verilen “link”lenen diğer kişi ve kuruluşlarla NET HAYAT SİGORTA’nın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, NET HAYAT SİGORTA bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, NET HAYAT SİGORTA anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. NET HAYAT SİGORTA tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt NET HAYAT SİGORTA için bağlayıcı değildir. NET HAYAT SİGORTA Site ’deki bilgilerden, sigorta şirketleri veya üçüncü kişiler tarafından nethayatsigorta.com.tr ’ye yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile Kullanıcı/Üye ’nin bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil , bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan NET HAYAT SİGORTA ve/veya iştirakleri ve ana ortaklıları, çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda NET HAYAT SİGORTA bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir. NET HAYAT SİGORTA, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. NET HAYAT SİGORTA, Site’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.